Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Warunki gwarancji Omnires
Certyfikat Rzetelny Przedsiębiorca
  • tpay.com
  • Przelewy24
  • Paynow

Warunki gwarancji Omnires

Warunki gwarancji dla produktów marki Omnires:

1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

a) „Gwarancja" oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;

b) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji wraz z załączonym wykazem punktów serwisowych;

c) „Urządzenie" także „Produkt" oznacza rzecz ruchomą, której nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz rzecz wolną od wad, którą uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;

d) „Gwarant” oznacza OMNIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie;

e) „Punkt Serwisowy” oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w wykazie załączonym do niniejszej Karty Gwarancyjnej;

f) „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Urządzenia, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;

g) „Naprawa" oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Urządzenia objętej Gwarancją wykonane przez Punkt Serwisowy w wykonaniu jednego zgłoszenia, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Urządzenia przewidzianych w jego instrukcji obsługi a także regulacją Urządzenia;

h) „Istotna Naprawa” oznacza: wymianę głównego korpusu urządzenia;

i)„Uprawniony z Gwarancji” także Kupujący - oznacza osobę, która nabyła Urządzenie od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Urządzenia posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.


 

2. Gwarant udziela gwarancji co do jakości sprzedawanych baterii, to jest:

- 10-letniej gwarancji na szczelność korpusu baterii (elementy odlewane lub kute)

- 10-letniej gwarancji na powłokę ze stali nierdzewnej

- 5-letniej gwarancji na bezawaryjną pracę głowic w bateriach jedno i dwu uchwytowych.

- 5-letniej gwarancji na powłokę chromowaną oraz złotą (PVD)

- 2-letniej gwarancji na głowice termostatyczne pod warunkiem montażu filtrów do każdej baterii

- 2-letniej gwarancji na powłokę czarny mat oraz brąz antyczny

- Pozostałe elementy baterii takie jak: przełączniki natrysku, węże, słuchawki, zestawy mocujące, uszczelki objęte są gwarancją 12 miesięczną.


 

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.


 

4. Gwarancja nie obejmuje urządzeń sprzedawanych po obniżonej cenie bądź poza wyborem.


 

5. Termin gwarancji biegnie od daty sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej.


 

6. Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia reklamacji.


 

7. Warunkiem realizacji uprawnień wynikających z Karty Gwarancyjnej jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej: nazwę i model Urządzenia, datę sprzedaży Urządzenia, nazwisko/nazwę nabywcy Urządzenia, nazwę/firmę Sprzedawcy, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danych (jeżeli nie zostały one wpisane w momencie wydania Karty Gwarancyjnej nabywcy Urządzenia), na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji dowodu zakupu, który zawiera odwołanie się do typu oraz modelu Urządzenia.


 

8. Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu lub bezpośrednio do serwisu Gwaranta, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Zgłoszenie powinno zawierać kopię dowodu zakupu, ważną Kartę Gwarancyjną, opis usterki oraz dane Uprawnionego z Gwarancji umożliwiające kontakt w celu usunięcia wady. Reklamowany towar można także wysłać pocztą na adres Punktu Serwisowego z załączoną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu.


 

9. Kupujący traci wszelkie uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku:

-przełożenia Karty Gwarancyjnej nie podpisanej i nie opatrzonej pieczęcią firmową sprzedawcy oraz nie zawierającej daty sprzedaży urządzenia;

-braku dowodu zakupu;

-przedłożenia nieczytelnego dowody zakupu.


 

10. Gwarant zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca naprawy usterki: w miejscu zainstalowania Urządzenia lub w Punkcie Serwisowym Gwaranta. W drugim przypadku Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć (na koszt Gwaranta i po uprzednim uzgodnieniu) odpowiednio zabezpieczony na czas transportu Produkt we wskazane miejsce wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8 powyżej.


 

11. W ramach uznanej gwarancji Gwarant ma obowiązek naprawić wadliwe Urządzenie, natomiast w przypadku gdy usunięcie wady nie będzie możliwe Gwarant może według swojego wyboru: dokonać wymiany Urządzenia na nowe i wolne od wad albo zwrócić Uprawnionemu z Gwarancji zapłaconą cenę.


 

12. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, a także powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji Urządzenia;

b) mechaniczne uszkodzenia Urządzenia i wywołane nimi usterki;

c) uszkodzenia spowodowane przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej;

d) Urządzenia, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne niż producent osoby;

e) części ścierające się i zużywające się Urządzenia w trakcie normalnej eksploatacji;

f) uszkodzenia Urządzenia powstałe w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia.


 

13. Warunkiem ważności Gwarancji na głowice jest założenie filtrów do każdej baterii.


 

14. Pojęcie „Naprawy” nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonane przez Uprawnionego z Gwarancji we własnym zakresie.


 

15. Przy naprawach gwarancyjnych wykonywanych przez Punkt Serwisowy Gwaranta w miejscu zainstalowania baterii Uprawniony z gwarancji musi zapewnić swobodny dostęp umożliwiający naprawę oraz demontaż i montaż baterii. Baterie powinny być zamontowane w taki sposób, aby był dostęp do wykonania napraw serwisowych. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do baterii (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych przez Uprawnionego z Gwarancji i na jego koszt.


 

16. W przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał napraw istotnych Produktu objętego gwarancją o których mowa w ust. 1 lit. h) niniejszej Gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia

Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił tylko część Urządzenia regułę tą stosuje się odpowiednio do części

wymienionej.


 

17. W innych wypadkach niż wymienionych w ust. 16 powyżej termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia zawiadomienia przez Punkt Serwisowy o zakończeniu Naprawy Produktu.


 

18. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Urządzenia, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Urządzenia Punktowi Serwisowemu, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Sprzętu u użytkownika - koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Punktu Serwisowego do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.


 

19. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.


 

20. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.


 

21. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577-581.


 

22. Instrukcja montażu i użytkowania baterii.

a) Montaż baterii powinien być powierzony instalatorowi sanitarnemu lub hydraulikowi;

b) Baterie powinny być użytkowane przy ciśnieniu 1 - 6 Barów;

c) Nie wolno wieszać na baterii ciężkich przedmiotów;

d) Nie należy dopuszczać, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie została zamontowana bateria spadła poniżej 0°C; może to doprowadzić do jej pęknięcia;

e) Aby uniknąć poparzeń najpierw należy odkręcać zimną wodę, a następnie gorącą; wyregulować temperaturę przed kąpielą oraz nie dotykać tej części baterii, przez którą przepływa gorąca woda;

23. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ