Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Warunki gwarancji Metalhurt
Certyfikat Rzetelny Przedsiębiorca
 • tpay.com
 • Przelewy24
 • Paynow

Warunki gwarancji Metalhurt

 1. Gwarant

Gwarantem jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "METAL-HURT" Dorota Rafińska, Bożena Wesołowska - spółka jawna z siedzibą w Toruniu przy ul. Batorego 54, posługująca się numerem NIP: 879-017-82-44, REGON: 870541541, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003448

 1. Gwarancja jakości
 1. Gwarancja jakości zostaje udzielona na cały zakupiony towar zarówno osobie fizycznej dokonującej zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentowi), jak i osobie dokonującej zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorcy).
 2. Uprawnienie z tytułu gwarancji jakości obejmuje bezpłatne usunięcie wykrytej wady fizycznej zakupionego towaru lub wady produkcyjnej bądź wymiany towaru na nowy na zasadach określonych niniejszą Karlą Gwarancyjną.
 3. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeśli jest czytelnie i kompletnie wypełniona oraz została opatrzona pieczątką punktu zakupu.
 4. Zakup towaru jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszej gwarancji.
 5. Gwarant nie wystawia duplikatu Karty Gwarancyjnej.
 6. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP.

   III. Okres gwarancji

    Gwarancja jakości zostaje udzielona na okres dwóch lat począwszy od daty zakupu z wyłączeniem tych towarów lub ich elementów, dla których gwarantudziela innych   okresów gwarancji.

- Baterie - Załącznik nr 1

 1. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji
 1. W celu przyspieszenia czasu naprawy gwarancyjnej uprzejmie prosimy o kontakt bezpośrednio z autoryzowanym serwisem Gwaranta - tel. 56 6577419 e-mail: serwis@metalhurtcom.pl
 2. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w autoryzowanym punkcie serwisowym lub punkcie sprzedaży Gwaranta, prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu (złożenie reklamacji).
 3. Gwarant ustosunkuje się do treści zgłoszonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 4. W przypadku uznania przez Gwaranta swojej odpowiedzialności z tytułu zgłoszonej wady, zostanie ona usunięta w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas usunięcia wady może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, o czym klient zostanie powiadomiony. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Gwaranta a mających wpływ na termin usunięciawady (np. strajki, niepokojespołeczne, klęski żywiołowe czy wprowadzone ograniczenia w imporcie towarów), termin usunięcia wady zostanie odpowiednio wydłużony.
 6. Autotyzowanemu serwisowi Gwaranta przysługuje wyłączne prawodecydowania o sposobie usunięcia wady.
 7. Uprawnienie do żądania wymiany zakupionego towaru na nowyprzysługuje klientowi wyłącznie, jeżeli:
 • autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 • w okresie obowiązywania gwarancji autoryzowany serwis dokonał trzech napraw tej samej wady istotnej (wady, która uniemożliwia korzystanie z towaru zgodnie z przeznaczeniem), a wada ta w dalszym ciągu będzie się ujawniać.
 1. Jeżeli usunięcie wady i wymiana towaru na nowy nie są możliwe, klientowi przysługuje prawo zwrotu zapłaconej ceny.
 2. Wszelkie wadliwe towary lub ich części, które zostały wymienione, stają się własnością autoryzowanego serwisu Gwaranta.
 3. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu.
 4. Jeżeli w wyniku wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił jedynie część rzeczy, zasada obowiązywania okresu gwarancyjnego wskazana w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio do tej części wymienionej. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.
 1. Koszty realizacji uprawnień z gwarancji.
 1. Gwarant nie ponosi kosztów montażu, demontażu oraz dostarczenia lub odbioru towaru do / z autoryzowanego serwisu Gwaranta w związku z realizacją uprawnień wnikających z niniejszej gwarancji.
 2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do towaru (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowania produktu). Montaż utrudniający dostęp do towaru stanowi naruszenie zasad montażu towaru i wyłącza uprawnienia z wynikające z gwarancji.
 3. W przypadku zgłoszenia bezzasadnej reklamacji Gwarant zastrzega sobie prawo żądania zwrotu kosztów serwisu, w tym w szczególności kosztów dojazdu pracownika do miejsca wskazanego przez klienta.
 4. Wyłączenia uprawnień z tytułu gwarancji jakości
 5. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiących w towarze, a w szczególności powstałe wskutek:
 1. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych towaru samowolnie dokonywanych przez klienta lub inną osobę niebędącą przedstawicielem autoryzowanego serwisu,
 2. niewłaściwej łub niezgodnej z instrukcją obsługi, eksploatacji, konserwacji, instalacji, przechowywania lub stosowania niewłaściwych preparatów do czyszczenia,
 3. zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej, osadu kamiennego i innych podobnych sytuacji,
 4. uszkodzeń mechanicznych, w tym w szczególności zarysować powierzchni powstałych w wyniku czyszczenia (np. ostrym zmywakiem lub szczotką),
 5. zdarzeń spowodowanych w szczególności pożarem, powodzą, uderzeniem, upuszczeniem czy zniszczeniem.
 1. Gwarant zastrzega sobie prawo innych, niż opisane w ust. 1 wyłączeń swojej odpowiedzialności w stosunku do poszczególnych towarów lub ich części na zasadach określonych w załącznikach do niniejszej Karty Gwarancyjnej:

- Baterie - Załącznik nr 1

 1. Postanowienia końcowe
 1. Uprawnienia nabywcy wynikające z niniejszej gwarancji nie obejmują roszczeń z tytułu jakichkolwiek szkód, również pośrednich, spowodowanych istnieniem wady towaru.
 2. We wszelkich sprawach i sporach wynikłych w związku z korzystaniem z niniejszej gwarancji zastosowane będą właściwie przepisy polskiego systemu prawnego.
 3. Jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia czy naruszenia Karty Gwarancyjnej skutkują utratą uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 4. Postanowienia niniejszej gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady' fizyczne lub prawne Gwaranta lub jego odpowiedzialności kontraktowej.

Załącznik nr 1

BATERIE

 1. Okres udzielonej gwarancji jakości, liczony od daty sprzedaży wynosi:
 1. 7 lat na szczelność korpusu.
 2. 2 lata na głowicę, trwałość powłoki, regulator.
 3. 12 miesięcy na pozostałe elementy baterii.
 4. 12 miesięcy na wszystkie elementy w przypadku zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Gwarancja nie obejmuje (wykluczenia):
 1. uszkodzeń mechanicznych powierzchni baterii ( np. rys zgłoszonych po zakupie oraz uszkodzeń powierzchni powstałych na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami),
 2. uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem oraz samodzielnych ingerencji w budowę baterii,
 3. uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody (jej zasolenie i osady wapienne). Przed montażem baterii nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana. Na doprowadzeniu wody do baterii muszą być zamontowane filtry siatkowe, mechaniczne. Zawory na instalacji oraz zawory podłączeniowe kątowe (ciepła, zimna woda) muszą posiadać filtry osadnikowe,
 4. towarów ekspozycyjnych lub niepełnowartościowych, zakupionych po obniżonej cenie,
 5. części zużywających się w ramach normalnego użytkowania (uszczelek, elementów ścierających się itp.),
 6. czynności eksploatacyjnych i bieżącej konserwacji baterii (np. czyszczenia perlatorów, głowicy, przełączników. Do wykonania takich napraw zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.)
 1. Przed zamontowaniem baterię należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0° C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ