Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Warunki gwarancji Grohe
Certyfikat Rzetelny Przedsiębiorca
  • tpay.com
  • Przelewy24
  • Paynow

Warunki gwarancji Grohe

WARUNKI GWARANCJI GROHE
 
Przedmiotem gwarancji Gwaranta są wszelkie produkty sprzedawane pod nazwą firmy Grohe AG & Co. KG, Niemcy  


1.  Zakres stosowania
1.1.   Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji. 
1.2.   Gwarancja obejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem. 
1.3.   Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową. 


2.  Deklaracja gwarancji
2.1.  Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2.  Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3.  Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4.  Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się, że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.


3.  Zasady gwarancji
3.1.  Okres gwarancji
- 5 lat od daty zakupu – dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski przez osoby fizyczne i prawne ( Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych, przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.
- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej (Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stronie www.grohe.pl
- 2 lata od daty zakupu – dla części zamiennych.

3.2.  Postępowanie reklamacyjne
Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 m-ce od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna. 
Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie, w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta.  Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, że wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niżej podany adres.
Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nieuzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
Okres od daty zgłoszenia reklamacji – uznanej za zasadną – do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin. 
W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji.
Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób prawnych oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych.
Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.

3.3.  Wyłączenia z gwarancji 
Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:
- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksploatacji, np. wymiany uszczelek,
- wad  nieistotnych,  tzn.  takich, które pozostają niewidoczne po  zamontowaniu  wyrobu  i  nie  mają  wpływu  na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych,
- wad  powstałych  na  skutek  montażu  niezgodnego  z  instrukcją  i  sztuką  budowlaną  oraz  niegodnie  z przeznaczeniem czy przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń  i  wad  powstałych  w  trakcie  transportu,  przeładunku  oraz  w  wyniku  niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń  powierzchni  z  przyczyn  niezależnych  od  producenta  (w  szczególności  nie zastosowanie  się  do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad  powstałych  przez  nieodpowiednią  jakość  wody  i  osady  wapienne,  itp.  uszkodzeń  sitek,  perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad  powstałych  na  skutek  niewłaściwego  zabezpieczenia  wyrobu  na  czas  prowadzenia  prac  budowlanych (itp.  stosowanie  niewłaściwych  materiałów  zabezpieczających,  uszkodzeń  powłok  przez  zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.),
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki). 


4.  Przypadki szczególne – odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu
4.1.  Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.

4.2.  Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła  być  spowodowana  wadliwym  wyrobem  Gwaranta,  należy  o  tym  fakcie niezwłocznie  powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.

4.3.  Gwarant  podejmie  niezwłocznie  działania,  celem  ustalenia  przyczyny,  odpowiedzialności  Gwaranta  i oceny  powstałej  szkody,  przez  własny  personel  i/lub  niezależnego  rzeczoznawcę,  powiadamiając  o  tym poszkodowanego.

4.4.  Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia skutków powstałej szkody.

4.5.  Wyrób  będący  przyczyną  powstałej  szkody  musi  zostać  przekazany  do  dyspozycji  Gwaranta,  w  celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.

4.6.  Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej: www.grohe.pl
 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ