Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Warunki gwarancji Essente
Certyfikat Rzetelny Przedsiębiorca
  • tpay.com
  • Przelewy24
  • Paynow

Warunki gwarancji Essente

Warunki gwarancji

 

ZAKRES I PRZEDMIOT GWARANCJI

1. Sigma Trade s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Przędzalnianej 6F, NIP: 5423073581, REGON: 200196310, zwana dalej ‘Gwarantem’ udziela Nabywcy wyrobu gwarancji, co do jego dobrej jakości i wykonania oraz gwarantuje jego przydatność do zastosowania zgodnego z jego przeznaczeniem. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z odrębnymi wymaganiami.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne zakupionego produktu, które ujawnią się w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem warunków udzielonych w gwarancji i z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprzestrzegania przez Nabywcę zasad montażu, użytkowania i konserwacji, podanych w instrukcji produktu i karcie gwarancyjnej.

3. Gwarancja dotyczy tylko wyrobów oznaczonych i zarejestrowanych przez Gwaranta pod marką handlową „ESSENTE”.

4. Gwarant może udzielić Nabywcy jednego z dwóch wymienionych poniżej rodzajów gwarancji:

  • a) gwarancja typu ‘in home’ - istotne naprawy gwarancyjne produktu (jego części) odbywają się w miejscu instalacji produktu (lokal Nabywcy), poprzez autoryzowany serwis Gwaranta oraz na jego koszt, z zastrzeżeniem pkt. 15, 26 i 29 niniejszych warunków gwarancji. Gwarancja ta dotyczy wyrobów, które ze względu na ich charakter nie mogą być odesłane w zwykłym trybie do autoryzowanego serwisu Gwaranta.
  • b) gwarancja typu ‘door to door’ - wadliwy produkt (jego część) odbierany jest od Nabywcy przez przewoźnika działającego na zlecenie Gwaranta i przesyłany do autoryzowanego serwisu Gwaranta w celu dokonania naprawy. Po usunięciu wady produkt jest odsyłany z powrotem do Nabywcy na wskazany przez niego adres. Produkt jest dostarczany do i odbierany z serwisu Gwaranta na jego koszt. Szczegółowe oznaczenie udzielonego rodzaju gwarancji znajduje się na wydanej karcie gwarancyjnej.

5. Okres gwarancji dla poszczególnych rodzajów produktów wynosi:

  • Kabiny parowo-masażowe – 24 m-c na elementy akrylowe/aluminiowe/armatury/chromowane/szklane, 12 m-c na elementy elektroniki, zastosowane w produkcie (panel sterowania, moduł sterujący, generator pary, głośnik, wentylator itd.) – dla produktów z serii SupeLine gwarancja na elementy elektroniki wynosi 24 m-c;
  • Wanny z hydromasażem – 24 m-c na elementy akrylowe/armatury/chromowane/szklane, 12 m-c na elementy elektroniki (panel sterowania, ozonator, pompa wodna lub powietrza, podgrzewacz wody) – dla modeli z serii Castylia, gwarancja na elementy elektroniki wynosi 24 miesiące;
  • Kabiny prysznicowe klasyczne, drzwi prysznicowe, parawany natryskowe oraz ich elementy – 2 lata;
  • Panele prysznicowe natryskowe, zestawy natryskowe, deszczownice natryskowe – 2 lata;
  • Baterie natryskowe, zawory baterii, głowice termostatyczne oraz ich elementy – 2 lata;

Powyższe okresy gwarancji stosuje się domyślnie, o ile nic innego nie zostało określone na stronie tytułowej karty gwarancyjnej, w części ‘* Dodatkowe informacje o gwarancji’.

6. Okres gwarancji liczony jest od daty wydania Nabywcy nabytego produktu.

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady fizycznej produktu(jego części) Nabywca może żądać jej usunięcia, zaś gdy usunięcie wady nie jest możliwe - dostarczenia produktu(jego części) wolnego od wad lub obniżenia zapłaconej ceny.

8. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad lub wykonania jego istotnych napraw, okres gwarancji liczy się na nowo od dnia jego dostarczenia lub zwrócenia (zakończenia naprawy) naprawionego produktu Nabywcy. W przypadku wymiany pojedynczych części produktu okres gwarancji biegnie od nowo w odniesieniu do tych części. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas przez który Nabywca nie mógł korzystać z produktu w związku ze złożoną reklamacją.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy zgłosić wadę oraz przerwać montaż bądź użytkowanie, chyba że wada ta jest nieistotna i pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu.

10. Zgłoszenie reklamacyjne może być wniesione wyłącznie w formie pisemnej i złożone bezpośrednio w miejscu zakupu bądź wysłane listem na adres Gwaranta lub pocztą email na adres serwis@sigma-trade.com.pl lub złożone poprzez aplikację internetową na stronie www.sigma-trade.com.pl/serwis/reklamacje-online. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

11. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Gwarant zastrzega sobie możliwość sprawdzenia produktu w miejscu, w którym się on znajduje (lokal Nabywcy), w celu dokładnej weryfikacji zasadności złożonej przez Nabywcę reklamacji. W przypadku odmowy Nabywcy reklamacja nie zostanie uwzględniona.

12. Uznane przez Gwaranta wady produktu lub jego części zostaną usunięte w ciągu 14 dni, licząc od dnia uznania zgłoszenia reklamacyjnego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni, jeżeli usunięcie wady wymaga sprowadzenia części niezbędnych do naprawy.

13. Jeżeli usunięcie wady wymaga od Gwaranta poniesienia nadmiernych kosztów może on według własnego uznania dostarczyć Nabywcy produkt lub jego część wolną od wad, zamiast wadę usunąć.

14. W przypadku uznania reklamacji – przy typie gwarancji ‘door to door’ - Nabywca jest obowiązany zabezpieczyć i zapakować produkt w opakowanie ochronne zapobiegające jego uszkodzeniu w czasie transportu (zaleca się oryginalne opakowanie produktu). Do przesyłki należy załączyć wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, oryginał karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

15. W przypadku uznania reklamacji – przy typie gwarancji ‘in home’ - Nabywca jest obowiązany udostępnić miejsce (lokal), w którym znajduje się przedmiot reklamacji. Odmowa jego udostępnienia powoduje zakończenie procesu reklamacyjnego z winy Nabywcy. W trakcie naprawy gwarancyjnej Nabywca obowiązany jest do okazania oryginału dowodu zakupu produktu oraz karty gwarancyjnej.

16. Jeżeli usunięcie wady produktu lub jego części nie jest możliwe Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia produktu lub odpowiedniej części wolnej od wad w terminie 14 dni.

17. Wymienione wadliwe wyroby lub ich części przechodzą na własność Gwaranta.

OGRANICZENIA GWARANCJI

18. Gwarancja udzielana przez Gwaranta nie obejmuje: • wyrobów używanych, powystawowych oraz wad fizycznych, o których Nabywca wiedział w momencie zakupu; • wyrobów lub ich części przekazanych Nabywcy nieodpłatnie; • czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji produktu takich jak konserwacja, czyszczenie, dezynfekcja, do których wykonania obowiązany jest użytkownik produktu we własnym zakresie i na własny koszt; • wężyków przyłączeniowych w oplocie stalowym (przyłącza do instalacji wodnej oraz wewnętrzne), dostarczanych w zestawie - dostarczane są one jedynie celem tymczasowego przyłączenia produktu i doraźnego sprawdzenia poprawności pracy produktu w zakresie poboru wody w trakcie montażu i nie mogą być używane do stałego i długotrwałego przyłączenia produktu do instalacji wodnej. W przypadku użycia ich w sposób sprzeczny z powyższym Gwarant nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe na skutek ich uszkodzenia (zalania pomieszczeń, uszkodzenia układów elektroniki produktu itp.); • wycieków, przecieków wody spowodowanych niewłaściwym uszczelnieniem produktu lub niezastosowaniem materiałów uszczelniających (typu silikon sanitarny itp.), wskazanych w instrukcji jego montażu; • przecieków, wycieków wody spowodowanych luźnym podłączeniem końcówek wężyków i rur odpływowych. Każdorazowo w trakcie montażu produktu należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie tego typu połączenia i odpowiednio je wyregulować; • niepoprawnej pracy baterii termostatycznej (inny odczyt temperatury niż na wskaźniku), gdy różnica ciśnienia roboczego wody ciepłej i zimnej w instalacji przyłączeniowej jest większa niż 0,3 bar; • wymiany lub naprawy z powodu zużycia części oraz innych materiałów eksploatacyjnych ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania (rolki, uszczelki, suwaki, lampki oświetlenia, części magnetyczne itp.); • ścierania się zewnętrznej powłoki produktu powstałej w wyniku codziennego użytkowania; • wad powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad instalacji, użytkowania i konserwacji, podanych w instrukcji produktu; • uszkodzeń powierzchni zewnętrznych oraz uszkodzeń wewnętrznych, powstałych na skutek stosowania nieodpowiednich środków konserwująco-czyszczących oraz niewłaściwej pielęgnacji produktu (używanie niewłaściwych środków chemicznych); • wad powstałych w skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia jak również innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika. • wad i usterek powstałych w wyniku wytrącania się osadów z użytkowanej wody (wymagana jest regularna konserwacja i czyszczenie oraz stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy), w szczególności osadzania się kamienia; • wad powstałych w skutek zdarzeń losowych lub siłą wyższą i innych wynikających z właściwości urządzeń wodnych i elektrycznych (np. skoki napięcia, przepięcia sieci elektrycznej, elektrolizy, korozje);

19. Gwarancja traci ważność z powodu: • montażu, użytkowania i konserwacji produktu w sposób sprzeczny z instrukcją produktu oraz jego przeznaczeniem; • instalacji lub naprawy produktu przez osoby do tego nieuprawnione i nie posiadające stosownych uprawnień, w szczególności w zakresie podłączeń do sieci elektrycznej (wymagane jest potwierdzenie podłączenia urządzenia przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami); • przyłączenia produktu do instalacji elektrycznej, niezgodnej ze specyfikacją normy PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 (lub późniejszych ją zastępujących), dotyczącej mieszkaniowej instalacji elektrycznej (pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic); • samodzielnych ingerencji w produkt oraz jego zmian konstrukcyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Gwaranta, zwłaszcza w układach i podzespołach elektrycznych (pompy, panele sterowania, moduły sterujące itd.);

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez serwis Gwaranta lub osoby przez niego upoważnione, chyba że wada fizyczna jest nieistotna i może być - za zgodą Gwaranta - usunięta samodzielnie przez Nabywcę.

21. Wszelkie naprawy nie podlegające gwarancji lub pogwarancyjne są płatne według cennika Gwaranta.

22. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej Gwarant nie wystawia jej duplikatu.

23. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli widnieje na niej pieczątka i podpis sprzedawcy lub Gwaranta i posiada ona czytelnie wypełnione rubryki, bez zmian i skreśleń dokonanych przez Nabywcę.

24. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego lub zgłoszenia nieobjętego gwarancją Nabywca pokrywa koszt przejazdu oraz zryczałtowanego wynagrodzenia pracowników serwisu Gwaranta.

25. Odmowa zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 23 powoduje utratę gwarancji.

26. Ochrona gwarancyjna obejmuje wyłącznie obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

27. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu oraz ponownego montażu elementów utrudniających lub uniemożliwiających dostęp do wyrobu (np. glazury, elementów zabudowy itp.), jeżeli w instrukcji montażu wskazano zachowanie odpowiedniej wolnej przestrzeni wokół wyrobu w celach konserwacji lub naprawy.

28. Nabywcy nie przysługuje w ramach gwarancji prawo do roszczenia o ponowny montaż wymienionej lub naprawionej części produktu, o ile w momencie zakupu część ta nie stanowiła jego integralnej całości.

29. Gwarancja ‘in home’ nie obejmuje elementów i części wymienialnych wyrobu, które zostały dostarczone do samodzielnego montażu i które nie stanowią jego głównych elementów konstrukcyjnych oraz nieistotnych wad produktu.

30. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie sprzedaży lub innej umowie dotyczącej wyrobu, bezpośredni sprzedawca wyrobu zobowiązał się wobec Nabywcy do świadczeń wykraczających poza warunki niniejszej gwarancji oraz regulacje przepisów prawa polskiego obowiązujących w zakresie gwarancji.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem produktu, niezgodnym z jego przeznaczeniem. Zgłoszenie reklamacyjne można pobrać pod adresem: http://www.sigma-trade.com.pl/docs/druk_reklamacji.pdf

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ