Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Warunki gwarancji Deante - baterie i natryski
Certyfikat Rzetelny Przedsiębiorca
  • tpay.com
  • Przelewy24
  • Paynow

Warunki gwarancji Deante - baterie i natryski

WARUNKI GWARANCJI  
Produktów marki DEANTE - BATERIE I NATRYSKI
 
Strony umowy gwarancji

1.  Gwarancja udzielana jest przez Deante Antczak spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy al.Kościuszki 3, 90-418 Łódź, Polska, zwana dalej Gwarantem.
2.  Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie dla produktów (towarów) marki Deante znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana:
a.  Konsumentowi, czyli osobie fizycznej, która dokonała zakupu towaru w swoim imieniu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową
b.  osobie  prawnej,  fizycznej  oraz  jednostce  organizacyjnej,  której  ustawa  przyznaje zdolność  prawną,  która  dokonała  zakupu  towaru  w  ramach  prowadzonej  swojej działalności gospodarczej pod warunkiem dokonywania regularnych (min. jeden raz w  roku),  udokumentowanych  przeglądów  technicznych  i  konserwacji  produktów
przez osoby uprawnione

Zakres gwarancji

3.  Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady następujących produktów oraz elementów zakupionego towaru:
a.  szczelność i poprawne działanie korpusu baterii oraz głowicy ceramicznej baterii
b.  paneli, deszczowni i zestawów natryskowych
c.  pozostałych  elementów  baterii  i  natrysków,  takich  jak:  głowice  termostatyczne,
przełączniki natrysku, przełączniki funkcji, powierzchnię dekoracyjną, korki automatyczne, zestawy mocujące, węże natryskowe, węże połączeniowe, wężyki przyłączeniowe, słuchawki natryskowe, wyciągane wylewki, perlatory
4.  Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów niniejszej karty gwarancyjnej, zapisów instrukcji montażu i obsługi produktu. Dotyczy to również przeprowadzenia napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.
5.  Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń mechanicznych powierzchni towaru
b.  uszkodzeń  powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania,  konserwacji  wykonanych  niezgodnie  z  instrukcją  towaru,  sztuką  budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek
c.  uszkodzeń powstałych wskutek braku zamontowania zaworków kątowych z filtrem w  miejscu  przyłączenia  wężyków  baterii  stojącej  lub  panelu  do  instalacji,  bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych i deszczowni
d.  uszkodzeń  towaru  powstałych  wskutek  zanieczyszczeń  wody  lub  przewodów  sieci wodociągowej  oraz  przez  nieodpowiednią  jakość  wody  lub  jej  zasolenie  i  osady wapienne
e.  towarów  niepełnowartościowych  zakupionych  po  obniżonej  cenie,  produktów
pochodzących z ekspozycji oraz towarów niekompletnych
f.  części zużywających się, np. uszczelek, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji

Termin gwarancji

6.  Gwarancja udzielana jest na okres:
a.  7 lat licząc od daty sprzedaży towaru – w odniesieniu do elementów wymienionych w pkt. 3 a
b.  2 lat licząc od daty sprzedaży towaru – w odniesieniu do produktów i elementów wymienionych w pkt. 3 b i c

Zgłaszanie reklamacji

7.  Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:
a.  w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie      www.deante.pl/reklamacje;
b.  w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres Działu Serwisu Gwaranta - serwis@deante.pl
c.  osobiście w miejscu zakupu towaru;
8.  W przypadku reklamacji składanych w formie wskazanej w pkt. 7 b i c, reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę zgłoszenia reklamacji do Gwaranta, dane osobowe klienta (imię i  nazwisko,  adres  klienta,  adres  zamontowania  produktu,  tel.  kontaktowy,  e-mail),  kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, opis uszkodzenia. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997.
9.  Kupujący przed zgłoszeniem reklamacji jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada nie wynika z nieodpowiedniego montażu, przechowywania, użytkowania, czy konserwacji produktu.

Rozpoznanie reklamacji

10.  Gwarant ustosunkuje się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego dla wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później.
11.  Gwarant zobowiązuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia usterki poprzez naprawę, wymianę towaru, wymianę elementu towaru w przypadku reklamacji zasadnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego,
która z tych czynności nastąpiła później. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta, z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia.
12.  W  przypadku,  gdy  Gwarant  nie  dysponuje  produktem  identycznym  z  zakupionym  przez
Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu na podobny z aktualnej oferty firmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny do zakupionego towaru lub prawo zwrotu gotówki.
Zwrot gotówki możliwy jest jedynie za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu produktu,  po  uprzednim  dokonaniu  zwrotu  produktu  przez  Kupującego  do  Gwaranta. W takim przypadku wyboru sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Gwarant.
13.  W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu.  W przypadku naprawy lub wymiany elementu produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy lub wymiany liczony od daty przyjęcia reklamacji przez Gwaranta, wyłącznie, jeśli naprawa wynikała z reklamacji zasadnej. Wymienione elementy produktu lub produkt wymieniony przechodzą na własność Gwaranta.
14.  Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w trakcie  eksploatacji,  takich  jak:  bieżąca  konserwacja  (np.  czyszczenie  perlatorów,  głowicy, słuchawki, przełączników, wylewek), do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z „Instrukcją montażu i konserwacji”. Użytkownik produktu jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego połączeń doprowadzających wodę.

Informacje dodatkowe

15.  Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z  przyczyny  tkwiącej  w  produkcie  w  chwili  produkcji  i  została  zgłoszona  do  reklamacji niezwłocznie.
16.  Gwarant ponosi koszty transportu lub przesyłki do lub od Gwaranta, kosztów montażu i demontażu wyłącznie w przypadku wcześniejszej zgody Gwaranta na poniesienie takich kosztów.
17.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację pokryje wszelkie koszty Gwaranta  związane  z  przystąpieniem  do  realizacji  obowiązków  wynikających  z  umowy gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Gwaranta, o ile obowiązek ich zapłaty powstanie  w  wyniku  orzeczenia  właściwego  sądu  powszechnego  w  toku  stosownego postępowania sądowego.
18.  W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy.
19.  Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.
20.  Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

DZIAŁ SERWISU
95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13
INFOLINIA: 800 242 515; Tel: 42 714 30 00
serwis@deante.pl;
www.deante.pl/reklamacje

 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ